fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix barVedtekter Gauselbakken

  • 14-12-2023

Vedtekter

for Gauselbakken Barnehage

Vedtatt av eierstyre 12.03.2007

Versjon 2.6

Sist endret 14.06.21


1. Navn og eier


Barnehagens navn er Gauselbakken barnehage. Den eies og drives av Gauselbakken barnehage SA.


2. Formål


Barnehagens formål er å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i når forståelse med barnas hjem.


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 1 Lov om barnehage


Barnehagen er godkjent og drives i tråd med barnehageloven og lovens forskrift, Rammeplan for barnehager innhold og oppgaver.

Virksomheten har et ideelt ikke-økonomisk formål.3. Barnehagens Organer


3.1 Eierstyre

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for andelslaget, samt et kontrollorgan for andelslaget/barnehagen og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene.


3.2 Årsmøtet

Årsmøtet (generalforsamling) er andelslagets øverste organ.

Årsmøtet fastsetter vedtektene for andelslaget


3.3 Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem.

Samarbeidsutvalg er ansvarlig for barnehagens daglige drift innenfor rammer gitt av eierstyret og årsmøtet.

Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer; 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av og blant foreldrerådet, og 2 valgt av og blant eierstyret i andelslaget,

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.


Representanter fra foreldreråd og ansatte velges for 2 år om gangen.

Eierstyret fastsetter funksjonstiden for eierstyrerepresentantene.

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av samarbeidsutvalgets

leder, et medlem av samarbeidsutvalget eller av daglig leder.

Leder foretar innkallingen til samarbeidsutvalgets møter.

Møtet holdes innenfor 14 dager etter at leder har motatt anmodningen.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.


Rammeplan for barnehager skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget behandler blant annet årsplanen for den pedagogisk virksomheten i barnehagen.

Årsplanen skal bygge på Departementets rammeplan og avspeile vedtektens formål.


3.4 Foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.

Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og har rett til å uttale seg i slike saker.

Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter innkaller og leder møter i foreldrerådet. Innkalling til Foreldrerådet møter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal fremlegges ved innkallingen.

Barnehagens daglige leder er ansvarlig for utsending av innkalling til foreldrerådsmøter.

Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn de /den foreldre/foresatte har i barnehagen, og vanlig flertallsvedtak gjelder.


Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget.


4.0 Opptak  tilbud  Oppsigelse


4.1 Søknad om opptak

Søknad om plass i barnehagen skjer på:

Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Vi er med i Samordnet opptak, så en finner også link på Stavanger kommunes internett sider og på barnehagens internettsider. Søsken søker også på et internt søknadsskjema, som finnes på www.gauselbakken.no


4.2 Tilbud

I utgangspunktet tilbyr Gauselbakken barnehage heldagsplasser. Dersom foresatte ønsker det, er det mulig å søke deltidsplass. Tilbudet om deltidsplass gis innenfor rammen av norm for pedagogisk bemanning.


4.3 Opptaksmyndighet


Daglig leder mottar søkerlisten og treffer beslutning om opptak. Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse. Gauselbakken barnehage praktiserer løpende opptak av barn. Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens og andelslagets vedtekter.


4.4 Klage på opptaksbeslutning

Gauselbakken barnehage er underlagt Stavanger kommunes felles opptakssystem og er så ledes underlagt kommunens til enhver tid gjeldende regler for klagebehandling. Ved henvendelse til daglig leder kan man få oversendt skjema for klage på opptaksbeslutning og få informasjon om klagebehandlingen.


4.5 Opptaksperiode

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder eller til plassen blir oppsagt og andelen innløst.


4.6 Tildeling av plass i barnehagen


Medlemmer


Barnehagen er åpen for foreldre/foresatte som før tilbud om barnehageplass i Gauselbakken barnehage SA. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket.

Medlemskapet forutsetter innbetaling av andel på kr 2.200.- innen betalingsfrist satt på regning. (Normalt vil dette være ca. 14 dager etter tilbud)

Dersom andelen ikke innbetales innen fristen, mister man plassen.


Opptakskrets


Barnehagens opptakskrets er barn bosatt i Rogaland. Foreldre til barn som bor eller jobber i Stavanger kommune prioriteres.


Overordnet målsetting


Ved opptak av barn skal det legges vekt på følgende:

Opptaket skal sikre forsvarlig drift, også med hensyn til barnehagens økonomi. Gruppesammensetningen med tanke på alder og kjønn etc. skal bli så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas.

Daglig leder vurderer oppfyllelse av overordnet målsetting.


Opptakskriterier


Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge, forutsatt at overordnet målsetting er oppfylt:


1) Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om Barnehager 18, og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester 4-4 og 4-12 annet og fjerde ledd. Dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen (helsestasjon, PPT, barnelege m.fl) vedlegges.

2) Barn av ansatte dersom dette er viktig for å få besatt stillinger/beholde ansatte i barnehagen. Gjelder også dersom barnet er bosatt utenfor Stavanger kommune.

3) Søsken

4) Tidligere medlemmer, forutsatt at informasjon om dette er gitt barnehagen, og at søkere har Gauselbakken som førstevalg.


Barn som øvrig står på barnehagens venteliste rangeres slik:


5) Søkere/bytter med Gauselbakken barnehage som førstevalg, rangert etter søknadsdato.

6) Søkere/bytter med Gauselbakken barnehage som andrevalg, rangert etter søknadsdato.

7) Søkere/bytter med Gauselbakken barnehage som tredjevalg, rangert etter søknadsdato.

8) Søkere/bytter med Gauselbakken barnehage som fjerdevalg, rangert etter søknadsdato.

Står flere søkere likt etter denne prioriteringen, foretas loddtrekning.


4.7 Oppsigelse av andel/plass

En andel skal sies opp skriftlig med 3 m�neders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende m�ned. Ved oppsigelse av andel/plass etter 28. februar må det betales foreldrekontingent for oppsigelsestiden, samt ut barnehageåret (frem til 15.08).

Tilbakebetaling av andelen gjøres av eierstyret innen 14 dager etter utløpet av oppsigelsestiden. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra andelskapitalen før utbetaling.

Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden hvis plassen ikke kan overtas av andre. Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom ny andelshaver kan overta plassen i oppsigelsestiden, dog kun dersom andelshaveren som sier opp sin plass ønsker dette. Slikt ønske må inneleveres ved oppsigelsen av andelen/plassen.


4.8 Omsetning av andel


Andelen kan ikke omsettes, men kan kreves innløst jfr. Pkt 5.7.
4.9


Permisjon:


Søknad om permisjon fra barnehageplassen sendes styreren av barnehagen innen den 1. i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.

Styreren kan innvilge lengre permisjoner, det vil si over 5 måneder, enten et helt barnehageår eller i høst eller vårhalvåret. Ved permisjoner under 5 måneder opprettholdes foreldrebetalingen. Ved permisjoner utover 5 måneder gis det fritak fra foreldrebetaling hvis et annet barn før tildelt plassen.5. Arealutnyttelse, åpningstid og ferie


5.1 Arealutnytting


Barnehagen har et godkjent inneareal på 405 kvm. Barnehagens norm for arealutnytting er 4,0 kvm leke- og oppholdsareal for barn i aldersgruppen 3-6 år og 5,5 kvm for barn i aldersgruppen 0-3 år. Det godkjente uteområdet på 2862 kvm.5.2 Åpningstid

Barnehagen holder åpent fem dager i uken, mandag - fredag, fra kl. 07.00 - 16.30.

Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses til maksimum 9 timer pr. dag.

Julaften og nyttårsaften holdes stengt., samt bevegelige helligdager

Barnehagen holdes stengt på planleggingsdager (inntil 5 planleggingsdager i barnehageåret). Det skal tilstrebes at barnehagens planleggingsdager legges til de nårliggende skolenes/bydelens planleggingsdager. Nærmere beskjed gis i god tid.

Daglig leder kan beslutte å innskrenke åpningstidene med inntil 1 time om morgenen og ettermiddagen i ferietiden og når det faller seg naturlig å plassere ferie i forbindelse med offentlige høytidsdager. Innskrenket åpningstid skal varsles andelshaverne ikke senere enn 3 uker før gjennomføring.

Eierstyret kan foreta permanent endring i åpningstiden.


5.3 Ferie


Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker skal være sammenhengende, og tas mellom 01.06 og 14.08.


Foreldre / forsatte skal innen 30. april gi beskjed om når de ønsker at barna skal ha sommerferie.

Daglig leder kan gi dispensasjon etter begrunnet og tidsriktig forespørsel fra foreldre/foresatte.6. Foreldrebetaling


6.1 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis. Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehage. I tillegg kommer eventuelle kostpenger som fastsettes av den enkelte barnehage.

Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling, mister

andelshaveren omgående plassen og andelsinnskuddet. Andelen tilfaller

barnehagen og tildeles videre etter gjeldende opptakskriterier.


Tilsvarende gjelder for eventuelle andre former for vesentlig mislighold av de

plikter man har som andelshaver.6.1.1 Moderasjonsordninger / redusert betaling

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon, gradert etter hvor mange barn du har i barnehagen. Som søsken regnes hel- eller halvsøsken som bor sammen.

6.1.2Søknad om moderasjon/friplass

Foresatte må selv søke om moderasjon eller friplass. Eventuell moderasjon innvilges når barnehagen har mottatt fullstendig søknad, d.v.s. når alle inntekter og eventuelle utgifter til barnebidrag er dokumentert. Man må betale høyeste sats inntil et eventuelt vedtak om moderasjon er vedtatt. Dette har ingen tilbakevirkende kraft, det vil si at man ikke kan få tilbakebetalt tidligere innbetalinger.

Se eget skriv mottatt ved oppstart, samt på:

www.stavanger.kommune.no

Her vil en finne informasjon og søknadsskjema.


6.2 Mat

Det skal være 2 hovedmåltider og ett fruktmåltid i barnehagen pr. dag. Begge hovedmåltidene og fruktmåltidet serveres av barnehagen.

Det innkreves matpenger av andelshaverne i tillegg til foreldrebetalingen. Daglig leder fastsetter satsene.


6.3 Turutgifter

Det kan kreves betaling for utgifter til turer, etc av andelshaverne i tillegg til foreldrebetalingen. Daglig leder fastsetter satsene7. HMS


7.1 Helsemessige forhold

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig

Barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare.

Dersom barnets allmenntilstand er slik at det ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Daglig leder avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen.


7.2 Ansvar

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Eierstyret er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.

Andelslaget/personalet har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.


7.3 Internkontroll

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktivitet og risikoforhold. Jamf. Lov om barnehage 9.8. Daglig leder / personalet


8.1 Ansettelser

Ansettelser i Gauselbakken barnehage skal skje etter Lov om barnehager kapittel V og tilhørende forskrifter. Barnehagens daglige leder ansettes av eierstyret.

Daglig leder representerer barnehagens eiere og er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

Daglig leder rapporterer til samarbeidsutvalget og eierstyret.

Øvrig personale ansettes av eierstyret etter innstilling fra daglig leder.

Politiattest uten anmerkninger må fremlegges før tilsetting kan finne sted, jfr. Lov om barnehager § 30.


8.2 Instrukser

Instruks for daglig leder og øvrig personale fastsettes av eierstyret i barnehagen.


8.3 Taushetsplikt

For virksomheter som omfattes av disse vedtektene, gjelder etter § 44 i lov om

Barnehager reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13 til 13f tilsvarende, og Lov om barnehager §45 og 46.


9. Mislighold

Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtekter, foreldrerådets retningslinjer og beslutninger, eller unnlater til rett tid å betale den vedtatte månedlige foreldrekontingenten til barnehagens drift, kan eierstyret beslutte at det aktuelle barn skal utmeldes.

Eierstyret kan i slike tilfeller kreve innløsning av andelen med øyeblikkelig virkning.

Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og dette medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen, kan eierstyret pålegge foreldre/foresatte å betale denne ekstra kostnaden.10. Dugnad

Det er dugnadsplikt for andelshavere i barnehagen. Eierstyret fastsetter til enhver tid de gjeldende regler og retningslinjer for dugnad. Samarbeidsutvalget organiserer og kaller inn til dugnad.

Medlemmer av barnehagens eierstyre anses for å utføre dugnadsplikten gjennom sine verv.11. Endring av barnehagens vedtekter


Disse vedtektene er vedtatt av interimstyret i Gauselbakken andelslag BA 1. oktober 2004.

Eierstyret har myndighet til å endre barnehagens vedtekter etter at endringsforslag er forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse.